Letovanja otrok in mladostnikov v Otroškem naselju ZPM Krško
Zdravstveno letovanje otrok in mladine je program, ki ga ZPM Krško izvaja v Otroškem naselju ZPM Krško na otoku Lošinju. Namenjen je otrokom in mladostnikom z zdravstveno indikacijo in vsem drugim otrokom in mladostnikom iz občin v posavski regiji. Program zagotavlja 24 urno varstvo otrok in vrsto aktivnosti (redna jutranja telovadba, šola plavanja, pohodi, delavnice na temo zdravega življenja s poudarkom na higieni in prehrani ter prvi pomoči, večerne prireditve z in za otroke) ter nepretrgano zdravstveno varstvo in oskrbo za vse udeležence. Program se izvaja v zdravem okolju z ustreznimi pristopi usposobljenih prostovoljcev ZPM Krško.

Letovanje družin s šolo za starše
Program, ki poteka v Otroškem naselju ZPM Krško, je namenjen družinam z otroki s posebnimi potrebami in številčnejšim družinam, ki si skupnega dopusta ne morejo privoščiti.
V času letovanja dnevno organiziramo šolo za starše, v kateri si pridobijo nova znanja glede vzgoje in medsebojnih odnosov ter si med sabo izmenjujejo izkušnje. Staršem ponudimo tudi teme s področja zdravega načina življenja (prehrana, rekreacija in gibanje, razvade, izlet z ladjo … ).

Aktivne počitnice za starejše
V sodelovanju s Stanetom Iskro v Otroškem naselju v Nerezinah izvajamo program klimatsko rekreativnega oddiha, ki je namenjen tistim, ki želijo s pomočjo telesno–dihalne vadbe v zdravilni sredozemski klimi krepiti odpornost organizma proti negativnim dejavnikom zdravja. Program klimatsko dihalne terapije s telesnim gibanjem odpravlja tudi fizično, psihično in čustveno napetost.

Zimovanje
ZPM Krško organizira in izvaja Zimovanje za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij iz občine Krško že od leta 2004. Namen programa je, da se omogoči in vključi čim večje število otrok iz občine Krško. Program je zelo koristen in poučen za otroke, ki še niso imeli možnosti izkusiti radosti na smučišču. V programu zagotavljamo tudi animatorje, prostovoljce ZPM Krško, ki pripravijo in izvedejo vsakodnevne delavnice, ustvarjalnice, večerne zabavne programe ter poskrbijo za varnost in kakovostno preživljanje časa, ki ga otroci ne preživijo na smučišču. S tem preživijo pestre, nepozabne zimske počitnice.

Natečaj »Evropa v šoli« poteka od leta 1953 v 35 evropskih državah. Mlade spodbuja k razmišljanju in izražanju o vprašanjih, pomembnih za vse Evropejce, v obliki literarnih, likovnih, fotografskih ali video del.

Program otroke in mlade spodbuja k branju, zajema pospeševanje in dvig bralne kulture med otroci in starši z izvedbo promocijskih prireditev, gledaliških predstav in izletov v rojstne kraje pesnikov in pisateljev. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se z njo spoprijateljili. Želimo si, da bi postali redni bralci in to ostali tudi kasneje v življenju. Otrokom in njihovim staršem pomagamo približati ljubezen do literature, do žive brane besede. S tem se krepi besedni zaklad in kultura izražanja, spoznavanje slovenske in tuje književnosti. Na izbrano vsebino otroci ustvarjajo glede na svoje čustveno doživljanje zgodbe (se pogovarjajo, rišejo, režejo, gnetejo plastelin, dramatizirajo, izdelujejo lutke … ). Vsako leto skupaj z Društvom bralna značka pri ZPMS nagradimo zlate bralce, učence, ki so bralne značke osvojili vseh devet let, in njihove mentorje.

Otroški parlamenti predstavljajo eno od najučinkovitejših oblik neformalnega učenja na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo ter za otrokove in s tem tudi človekove pravice.
Cilji: vzgoja otrok za demokracijo; učenje medsebojnega in javnega komuniciranja; javna predstavitev mnenj otrok in mladostnikov, njihovih idej, dilem in vprašanj, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo svoj prosti čas; zagotavljanje svobode in odprtosti izražanja mnenj, idej in problemov otrok; enakopravnost dialoga v razmerju do učiteljev, ravnateljev, staršev in drugih, s katerimi se otroci vsakodnevno srečujejo, in uresničevanje drugih otrokovih pravic.

ZPM Krško s socialnimi in humanitarni programi zbira in posreduje pomoč otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij, otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki, talentiranim otrokom, ki jim materialno stanje v družini ne omogoča razvoja talenta. ZPM Krško sodeluje pri številnih programih, kot so na primer Pomežik soncu, Božiček za en dan, Poštar Pavli Pošte Slovenije in drugi.

Osnovni cilj je družinam in posameznim otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij:

  • omogočiti dostojno življenje in redno prehrano otrok;
  • omiliti socialno izključenost;
  • pomagati pri šolanju otrok (štipendije), ki ne prejemajo drugih oblik pomoči;
  • omogočiti različna letovanja in zimovanja s pomočjo zbranih sredstev v različnih humanitarnih akcijah;
  • omogočiti družbeno integracijo posameznikov iz socialnega roba;
  • svetovati in pomagati pomoči potrebnim.

Program je sestavljen iz različnih delavnic, izobraževanj in srečanj prostovoljcev. Zasnovan na povezovanju mlajših s starejšimi in vzgajanju vrednot pri mladih, da bi jim starejši predstavljali vir informacij in znanj. S tem želimo povezati vse organizacije, ki delamo za mlade, z organizacijami, ki delajo za starejše, in tako vzpostaviti dolgoročno sodelovanje.

Dan za spremembe
Z Dnevom za spremembe želimo ljudi opomniti na pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika.

Teden mobilnosti
Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. ZPM Krško se je pridružila vseevropskemu projektu Evropski teden mobilnosti. V ta namen vsako leto prostovoljci ZPM Krško pripravijo športne aktivnosti za udeležence dogodka, ki ga je organizirala Občina Krško.

Pustovanje
ZPM Krško tradicionalno od leta 1999 organizira otroško pustno druženje v hotelu City v Krškem. Pustovanje je namenjeno predšolskim in šolskim otrokom v spremstvu staršev. Prostovoljci vsako leto pripravijo zanimiv in pester 2-urni tematski glasbeni program z živo glasbo.

Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in del te manifestacije je tudi ZPM Krško.

Z različnimi aktivnostmi partnerjev v mednarodnem projektu se z namenom krepitve, povezovanja, spoznavanja ter izmenjave izkušenj in znanj spodbuja sodelovanje otrok in društev ter njihovih lokalnih skupnosti. Z delovanjem na področju otrokovih pravic, otrok in mladine narodnih manjšin ter s kulturno ustvarjalnostjo se vzpostavlja močnejši skupni družbeni in kulturni prostor. Poseben poudarek je namenjen boju proti nestrpnosti in diskriminaciji ter s tem povezanim nasiljem.

Mednarodni tabor v Celovcu
Namenjen je predvsem druženju in izmenjavi izkušenj med mladimi iz občine Krško in Koroški Slovenci. Mladi spoznavajo posebnosti življenja na etnično mešanem območju in se izkustveno učijo strpnosti.

Otroci in mladi ne priznajo meja – medkulturne delavnice
Mladi spoznavajo druge kulture, razmišljajo o pomenu različnosti v lokalnem okolju in družbi nasploh. V delavnice so vključeni pripadniki etničnih skupnosti, tako otroci kot odrasli.

V okviru programa Veseli december obdarujemo predšolske otroke v občini Krško. V vseh večjih krajih organiziramo prireditve z dedkom Mrazom, kjer aktivno sodelujemo s pristojnimi občinskimi službami, vrtci, šolami, kulturnimi organizacijami, podjetji in drugimi zainteresiranimi društvi ter mediji.

Program Teden otroka vključuje aktivnosti za otroke in mladostnike ter organizacijo in izvedbo aktualne okrogle mize. ZPM Krško v sodelovanju z DPM-ji organizira več osrednjih prireditev za otroke  in drugih aktivnosti, ki potekajo v okviru programa ZPMS. Cilji programa so aktivna udeležba otrok na ustvarjalnem in zabavnem področju, vključitev vseh otrok in mladostnikov s pozornostjo do otrok s posebnimi potrebami.

Mednarodni dan otroka
20. novembra praznujemo mednarodni dan otroka. Na ta dan so namreč leta 1959 sprejeli Deklaracijo o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencijo o otrokovih pravicah. Mednarodni dan otroka vsako leto obeležimo tudi v organizacijah ZPM.

Namenjen je vsem mladim, ki se znajdejo v stiski, iz katere ne znajo poiskati poti. Dosegljiv je na brezplačni telefonski številki 116 111. Deluje kot mreža, katere sedež je v Ljubljani. Svetovanje je anonimno in zaupno. TOM ponuja in posreduje informacije, spodbudo, podporo, svetovanje in pomoč v obliki svetovalnega pogovora po telefonu.

Zeleni nahrbtnik je gibanje, katerega cilj je okoljska vzgoja najmlajših, povezovanje otrok, vzgojiteljic, prostovoljcev, staršev, dedkov, babic ter članov društev prijateljev mladine za skupno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje. Vsebina, ki povezuje vse sodelujoče vrtce in društva, je narava in človekov odnos do nje. Vsak sodelujoči vrtec izbere svoj okoljski problem, ki ga čuti kot najbolj perečega v svojem okolju. Iz te teme prejme naloge, ki mu jih zastavi drug vrtec, iz katerega pridejo otroci na obisk in s seboj prinesejo nahrbtnik, v katerem je lutka zmajček Jurček, ki otrokom razkrije naloge, katere je prinesel s seboj.